HipoterapiaHipoterapia

Uczniowie naszej szkoły zostali objęci projektem, w ramach którego uczestniczą w cyklu bezpłatnych zajęć z hipoterapii. Projekt ten jest organizowany przez Stowarzyszenie „Potok Serc” z Tłuszcza, a zajęcia terapeutyczne prowadzi pani Agnieszka Kaza – certyfikowana terapeutka. Podczas zajęć dzieci i młodzież uczą się jazdy konnej, pielęgnacji zwierząt, przełamują swoje bariery i lęki, pracują nad postawą i napięciem mięśniowym, a przede wszystkim czerpią ogromną radość i satysfakcję płynącą z kontaktu ze zwierzęciem. Projekt przewidziany jest na 11 tygodni – od maja do października 2016 roku. W czasie jego trwania każdy uczeń będzie miał możliwość skorzystania z około 40 minut indywidualnej jazdy konnej.

Hipoterapia to jedna z me­tod re­ha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych, a swoją spe­cy­fi­ka­cję za­wdzię­cza ko­niowi bio­rą­cemu udział w te­ra­pii. Stan dzieci po­pra­wia się pod­czas jazdy kon­nej i kon­taktu ze zwie­rzę­ciem. Dla wielu dzieci na­wią­za­nie uczu­cio­wej więzi z ko­niem wspo­maga roz­wój sa­mo­dziel­no­ści i wzmac­nia po­czu­cie wła­snej war­to­ści. Hipoterapia jest wy­jąt­kową i nie­po­wta­rzalną me­todą uspraw­nia­nia dzięki obec­no­ści ko­nia – współ­te­ra­peuty. Koń i jego ruch dają zu­peł­nie nowe i nie­spo­ty­kane w in­nych me­to­dach te­ra­peu­tycz­nych moż­li­wo­ści. Wśród wielu zalet, jakie niesie za sobą ten rodzaj terapii wymienia się m.in.:

-zmniejszenie spastyczności mięśni,

– hamowanie przetrwałych odruchów postawy,

– korygowanie postawy ciała,

-pobudzanie zmysłów,

– stopniowanie i różnicowanie bodźców równoważnych.