Misja szkoły

Liczba odwiedzających: 536

"Każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego szczęścia".
słowa naszej patronki Marii Grzegorzewskiej

WIZJA SZKOŁY

Wspólną wizją wszystkich pracowników szkoły jest urzeczywistnienie założonych celów i umożliwienie uczniom przez cały okres edukacji optymalnego rozwoju i realizacji ich marzeń. Dążymy do tworzenia szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniom, opartej
na właściwych wzorcach postępowania i przygotowującej do samodzielnego życia. Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój na miarę ich możliwości. Staramy się wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do pozytywnego funkcjonowania
w dorosłym życiu. Chcąc zapewnić uczniom wysoki poziom edukacji kadra pedagogiczna naszej szkoły podnosi nieustannie swoje kompetencje zawodowe. Praca dydaktyczna
i opiekuńczo - wychowawcza doskonalona jest poprzez tworzenie i modyfikowanie indywidualnych programów nauczania, oraz kształtowanie pozytywnych wzorców, wartości
i autorytetów. Ze względu na specyficzny charakter pracy z uczniem niepełnosprawnym ocenianie w szkole spełnia funkcję wspierającą i motywującą. W pracy szkoły ważną rolę odgrywa również promocja oraz wzmacnianie pozycji szkoły w środowisku lokalnym,
co sprzyja przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu uczniów i dążeniu do ich pełnej integracji ze środowiskiem. Staramy się stale współpracować z rodzicami poprzez wspieranie ich i włączanie w proces dydaktyczno - wychowawczy. W szkole duży nacisk kładziemy
na rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu oraz budowaniu własnych tradycji i ich przekazywaniu.

Realizując wizję szkoły wypełniamy następujące przesłania:

każde dziecko, niezależnie od jego możliwości, jest ważne,
każde dziecko odnosi sukcesy,
każde dziecko zdobywa wiedzę bez porażek i stresu,
każdy uczeń jest przygotowany do funkcjonowania w środowisku lub podejmuje dalsze kształcenie zawodowe.
Wszyscy pracownicy naszej szkoły, zaangażowani rodzice i przede wszystkim – uczniowie są gwarancją osiągnięcia nakreślonych celów.