Szkoła Przysposabiająca do Pracy


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy powstała 1 września 2009 r. i weszła w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.
Nauka w szkole trwa trzy lata. Jest kontynuacją i pogłębieniem zdobytej już wiedzy i umiejętności w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz indywidualne programy dostosowane do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Szkoła przygotowuje młodzież do autonomicznego i aktywnego dorosłego życia, a także do podjęcia pracy w warunkach chronionych. Nadrzędnym celem kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy jest podnoszenie poziomu funkcjonowania osobistego i społecznego uczniów.
Przysposobienie do pracy to nauka kształtowania właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy, poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą.
Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • gospodarstwa domowego: gotowanie, pieczenie, nakrywanie do stołu, podawanie potraw, sprzątanie, pranie, prasowanie,
 • rękodzielnictwa, zdobnictwa, dekoratorstwa:, , bukieciarstwo, decoupage, origami, florystyka itp.
 • szycia, szydełkowania, haftowania:
 • prac biurowych: kserowanie, segregowanie listów, bindowanie, układanie dokumentów, sprzątanie, obsługiwanie urządzeń biurowych (telefon, fax, komputer, niszczarka itp.).

Dbając o podnoszenie rozwoju osobistego i społecznego uczniów organizujemy wycieczki do miejsc pracy, miejsc użyteczności publicznej, a także do miejsc propagujących kulturę i sztukę regionalna. Ponadto organizujemy wyjścia do kina, teatru, muzeum oraz dłuższe wycieczki krajoznawcze.
Dążymy do tego, aby absolwent Szkoły Przysposabiającej do Pracy znał swoje możliwości, mocne strony, a także swoje prawa, obowiązki i przywileje. Jednocześnie pracujemy aby był świadomy swojej niepełnosprawności i wynikających z niej ograniczeń.

W zależności od indywidualnych możliwości intelektualnych, uczeń w procesie kształcenia powinien:

 • orientować się w wydarzeniach w kraju i na świecie,
 • uczestniczyć w życiu społecznym,
 • rozumieć pojęcie pracy oraz znać wymagania i korzyści z niej płynące,
 • umieć skoncentrować się na pracy i wykonywać ją poprawnie od początku do końca,
 • umieć podjąć samodzielną lub wspomaganą pracę w zakładach pracy chronionej,
 • znać swoje możliwości,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
 • umieć zachować się w miejscu pracy,
 • umieć zachować się w miejscach użyteczności publicznej w sposób społecznie akceptowany,
 • wiedzieć jak zwrócić się o pomoc do właściwych osób,
 • umieć samodzielnie pokonać drogę z domu do pracy i z powrotem.

Absolwent po ukończeniu edukacji otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Na miarę swoich możliwości i nabytych umiejętności jest gotowy podjąć pracę w zakładach pracy chronionej, w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, zakładach aktywności zawodowej i w spółdzielniach socjalnych.

Opracowała Barbara Górecka