Szkoła Podstawowa


Do Szkoły Podstawowej przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym z autyzmem i z niepełnosprawnością ruchową), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ukończyli roczne przygotowanie przedszkolne.
Edukacja w szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy edukacyjne.
Pierwszy etap to edukacja wczesnoszkolna, która obejmuje klasy I – III. Na tym etapie nie są wydzielane poszczególne przedmioty. W ramach kształcenia realizowane są bloki tematyczne w których skład wchodzą odpowiednie treści nauczania, obejmujące zagadnienia takie jak:

 • umiejętność samoobsługi
 • dbałość o zdrowie
 • umiejętność porozumiewania się z otoczeniem – komunikacja
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • nauka czytania i pisania
 • elementarne umiejętności matematyczne
 • poznawanie najbliższego otoczenia
 • poznawanie najbliższego środowiska społecznego i kulturalnego
 • twórczość artystyczna
 • poznawanie przyrody
 • zajęcia ruchowe
 • kształcenie techniczne.

Drugi etap edukacyjny, to nauka w klasach IV – VI. Na tym etapie wyróżniane są już poszczególne przedmioty:
zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie w środowisku
 • muzyka z rytmiką
 • plastyka
 • technika
 • wychowanie fizyczne
 • religia/etyka

W placówce oprócz zajęć edukacyjnych realizowane są też zajęcia rewalidacyjne:

 • logopedia
 • Integracja Sensoryczna
 • gimnastyka korekcyjna
 • rewalidacja indywidualna (techniki szkolne)

Dodatkowo szkoła zapewnia opiekę rehabilitanta.
Zajęciami rewalidacyjnymi oraz opieką rehabilitanta objęte są dzieci na obu etapach edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem o udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Prowadzona jest na podstawie indywidualnych programów edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami. Indywidualne programy uwzględniają treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznych zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowane są do możliwości psychofizycznych każdego ucznia.
Edukacja uczniów w naszej szkole polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Metody najczęściej wykorzystywane w pracy z naszymi uczniami to elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metody Ośrodków Pracy, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Denissona.
Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia oraz osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych są planowane indywidualnie. Dokonywana przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego poziomu.
W naszej placówce nawet niewielkie postępy ucznia są pozytywnie wzmacniane, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.
Absolwenci po ukończeniu edukacji otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i kontynuują naukę w Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych.

Opracowała Edyta Grabska