OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku zaprasza
do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
usługa cateringowa

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca dowóz obiadów składających się z drugiego dania dla dzieci uczęszczających do oddziałów w Szkole Podstawowej Specjalnej w Ostrówku (kl. I – VIII) oraz uczniów uczęszczających do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ostrówku z klas I-III. Maksymalna liczba obiadów dostarczana dziennie – 55. Zamawiający do godz. 9.30 każdego dnia zgłaszać będzie dokładną liczbę obecnych dzieci, a co za tym idzie – liczbę zamawianych obiadów. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie celem zatwierdzenia menu z odpowiednim wyprzedzeniem. Menu
na dany tydzień przesyłane będzie w formie mailowej lub dostarczane w formie papierowej najpóźniej do środy, poprzedzającej rozpoczęcie kolejnego tygodnia. Obiady dostarczane będą na godzinę ustaloną przez Wykonawcę z Zamawiającym. Realizacja zamówienia rozpocznie się
1 stycznia 2023 r. i trwać będzie do 31 grudnia 2023 r. z wyłączeniem sobót, niedziel, dni świątecznych i ustawowo wolnych, ferii zimowych i letnich. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

– przygotowania i dowozu posiłków w okresie obowiązywania umowy, godzina dowozu
do szkoły 12.00

– świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, z uwzględnieniem dostawy posiłków dla dzieci w wieku szkolnym,

– przestrzegania przepisów prawnych w tym w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).

Obiad powinien zawierać:

 • Dla uczniów z klas I – VIII Sp i klas I-III Pdp – ilość kcal dostosowana do wieku ucznia i podawane w jednorazowych pojemnikach z zestawem sztućców.

 • Drugie danie powinno być bogate w białko pełnowartościowe – mięso, ryby, jaja, ser, wędliny, itp., w zestawieniu z ziemniakami lub innymi produktami z grupy produktów zbożowych, tj. kaszami różnego rodzaju, makaronami, kluskami itp. Musi koniecznie obfitować w warzywa podawane w różnej postaci, np. groszek z marchewką, buraczki, surówka, sałata, itp. Posiłki powinny być urozmaicone, niezbyt obfite i równoważone. Wzbogacone mieszankami przypraw (bez ostrych przypraw roślinnych i dużych ilości soli).

 • Jadłospis powinien uwzględniać porę roku, w czasie upałów nie przygotowywać posiłków wysokoenergetycznych.

 1. Termin składania ofert: 30 listopada 2022 r.

 2. Miejsce składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku przy ul. Abpa Z. Felińskiego 1, 25-205 Klembów, do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 15.00.

 3. Forma składania ofert: papierowa w siedzibie szkoły.

 4. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć osoby fizyczne lub prawne, które spełniają wymogi w zakresie prowadzonej działalności i spełniają poniższe wymogi:

Wykonawca musi:

 • Przygotować i dostarczać posiłki własnym transportem. Musi dbać o właściwy stan dostarczonych posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.

 • Posiadać pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usług wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 • Spełniać wymogi Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w zakresie sposobu ich dowożenia.

 • Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie,
  na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

Spełnienie powyższych wymogów weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia.

Oferta musi:

– zawierać dane składającego ofertę,

– posiadać datę i miejsce sporządzenia,

– zostać podpisana przez oferenta,

– zawierać cenę brutto za 1 dostarczony obiad (II danie) – zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem obiadu – koszt produktów żywnościowych, pracy kucharzy, mediów, transportu, itp.

Oferent musi również załączyć oświadczenie o spełnieniu stawianych wymagań
oraz o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (beneficjentem) –
załącznik nr 2.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: pierwszym etapem badania oferty będzie sprawdzenie spełnienia wymogów określonych w pkt. 5 oraz kompletność dokumentacji. Oferty, które nie będą spełniać będą wymogów określonych w pkt. 5 zostaną odrzucone.

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających wymogi formalne na podstawie następujących kryteriów: Cena – 80%, urozmaicone menu w skali tygodnia – 20%,zał. nr 3.

7. Inne postanowienia:

Ocena ofert zostanie dokonana dnia 2 grudnia 2022 r. o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną zawiadomieni poprzez informację na stronie internetowej – www.zssostrowek.edu.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania oceny zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi/podmiotom, powiązanym z zamawiającym (beneficjentem) kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nie przewiduje się zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

9. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

Oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych Wykonawcy i o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym.

Jadłospis dla uczniów z klas I-VIII SP

Jadłospis dla uczniów z klas I-III PDP

 Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego nr 1/2021

  

…………………………………………………

DANE OFERENTA:

 

FORMULARZ OFERTOWY NR ……..

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr  dotyczące usługi cateringowej oferuję wykonanie zamówienia – dostarczanie obiadów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku

 

Uczniowie z klas I – IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku (w jednorazowych pojemnikach i zestawem sztućców ):

 

Cena brutto………………………………zł za II danie dla uczniów  z klas I – IV

Słownie brutto………………………………………………………………zł

 

Uczniowie z klas V– VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku (w jednorazowych pojemnikach i zestawem sztućców):

 

Cena brutto………………………………zł za II danie dla uczniów  z klas V – VIII

Słownie brutto………………………………………………………………zł 

Uczniowie z klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ostrówku (w jednorazowych pojemnikach i zestawem sztućców):

 

Cena brutto………………………………zł za II danie dla uczniów  z klas I-III

Słownie brutto………………………………………………………………zł 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1.Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i o braku powiązań kapitałowych.

2. …………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

……………………..………………..                                           ……………………………………

   (pieczęć wykonawcy)                                                                   (podpis osoby uprawnionej)

 

      Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego nr 1/2021

 

  

………………………………………………

                DANE OFERENTA:

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

Ja, niżej podpisany/podpisana, oświadczam, iż spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym:

 • Będę dostarczać posiłki własnym transportem. Będę dbać o właściwy stan dostarczanych posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwy dobór menu do wieku dzieci i młodzieży.

 • Posiadam pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usług wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 • Stan posiłków i sposób dowożenia będzie spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

 • Będę przygotowywać posiłki o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

 

Ja, ………………………………………………………………………………………. świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam iż nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów w akcji,

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku pokrewieństwa, opieki lub kurateli.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Specjalnych
  im. Marii Grzegorzewskiej jest Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
  w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1, 05-205 Klembów.

 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
  w zakresie działania Zespołu Szkół, a także przysługujących uprawnień, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówek za pomocą adresu: sekretariat@zssostrowek.edu.pl.

 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Specjalnych
  im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku ;

 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkól;

 3. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ww. Zespół Szkół.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 2. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku danych osobowych, osobie której te dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 …….…………………………

           (miejscowość, data) 

 

  

………………………………………..                                 ……………………………………

Administrator Danych Osobowych                                                             Wykonawca

Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego nr 1/2021

 

 

Jadłospis dla klas I-VIII SP (5 dni)

 

Poniedziałek:

 

 

 

 

Wtorek:

 

 

 

 

Środa:

 

 

 

 

Czwartek:

 

 

 

 

 

Piątek:

 

 

 

 

 

 (miejscowość, data)………………………     

              Wykonawca  ………………………………             

 

                     

 

 

 

Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego nr 1/2021

 

 

Jadłospis dla uczniów z klas I – II PDP (5 dni)

 

Poniedziałek:

 

 

 

 

Wtorek:

 

 

 

 

Środa:

 

 

 

 

Czwartek:

 

 

 

 

Piątek:

 

 

 

 

 

 

 

(miejscowość, data)………………………                   Wykonawca  ………………………………