Trening wyrabiania umiejętności społecznych i radzenia sobie ze złościąTrening wyrabiania umiejętności społecznych i radzenia sobie ze złością.

„Powiedz mi, a zapomnę

Pokaż mi, a zapamiętam

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” [Konfucjusz]

Trening wyrabiania umiejętności społecznych i radzenia sobie ze złością prowadzony w naszej szkole jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne. Wspiera rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. Choć sama nazwa sugeruje, że to agresja jest w centrum zainteresowania metody, to w rzeczywistości trening znajduje olbrzymie zastosowanie w radzeniu sobie z emocjami zarówno przyjemnymi (jak duma, radość, miłość, zaufanie itd.), jak i nieprzyjemnymi (jak złość, zazdrość, wstyd, smutek).

Nasz program to wielostronna interwencja skierowana na poprawę kontaktów uczniów z innymi uczniami, nauczycielami i rodzicami,  zdolnościami planowania, komunikacji, panowania nad emocjami, radzenia sobie z lękiem, gniewem. Podczas treningu uczniowie naszej szkoły będą uczeni postaw i zachowań społecznych.

Założenia ogólne

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VIIc/VIIIc Szkoły Podstawowej i kl. I/II Przysposabiającej do Pracy.
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
 • założeniem innowacji jest realizacja określonych zadań,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju społecznego uczniów,
 • rozwijanie wrażliwości społeczno- moralnej,
 • wykorzystanie szkolnej świetlicy szkolnej jako miejsca do przeprowadzenia treningu,
 • wdrożenie pracy metodą treningu.
 1. Innowacja wdrażana będzie z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psycho- fizycznych uczniów.

Cel główny:

 • wyrabianie umiejętności społecznych,
 • radzenie sobie ze złością,

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności prospołecznych,
 • kształtowanie świadomego nadawania i odbioru informacji,
 • tworzenie komunikatów odważnych;
 • rozwijanie osobowości ucznia,
 • rozwój umiejętności językowych,
 • rozwijanie umiejętności przekazywania własnych potrzeb,
 • kształtowanie aktywnych postaw,
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru,
 • nabycie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzbogacanie słownika czynnego i biernego ucznia,
 • kształtowanie umiejętności świadomego kierowania informacji do otoczenia,
 • upłynnienie przekazu informacji uczeń- rodzic, uczeń- nauczyciel, uczeń- uczeń,
 • rozpoznawanie pierwszych symptomów złości,
 • nauka efektywnego radzenia sobie z agresją słowna i fizyczną,
 • nauka stosowania odpowiednich reduktorów złości,
 • uczenie się właściwych zachować,
 • wnioskowanie moralne,
 • poznanie zachowań alternatywnych wobec agresji

Metody i formy

Podczas zajęć uczniowie będą pracowali indywidualnie i grupowo w zależności od realizowanych zagadnień. Trening ( kontrakt behawioralny, omówienie, modelowanie, praca własna, transfer).

Tematyka zajęć

Innowacja pedagogiczna opiera się na Programie „Kształtowanie umiejętności prospołecznych dziecka i zastępowania agresji „StART” Instytutu ”Amity”.

Innowacja przewiduje 20 bloków tematycznych:

20 godzin ćwiczeń podczas których wprowadzane będą umiejętności prospołeczne oraz 10 godzin ćwiczeń poświęconych rozpoznawaniu złości i umiejętności radzenia sobie z nią.

 Podsumowanie

Innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści dla uczniów płynących z uświadomienia i nauczenia zachowań prospołecznych
i kontroli złości na miarę indywidualnych możliwości każdego z nich. Prowadzenie treningu pomoże usprawnić komunikacje społeczności szkolnej i poprawi jakość jej działania.

 

Bibliografia

 1. Goldstein A.P., McGinnis E. Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka, Warszawa, 2003.
 2. Morawska E.J., Morawski J., Trener Kształtowania umiejętności prospołecznych
  i zastępowania agresji dziecka StART,
  Warszawa, 2019

Opracowały: Agnieszka Szpoton, Magdalena Hutek