Innowacja z doradztwa zawodowego„Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyborze ścieżki edukacyjnej i życiowej”

Innowacja ma charakter systemowy i obejmuje działania skierowane do wszystkich uczniów ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ich rodziców i nauczycieli. W szczególności będą nią objęci uczniowie, którzy w ramach zajęć realizowanych na terenie szkoły będą nabywać kompetencje z zakresu doradztwa zawodowego.

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Specjalnych będą realizować treści dotyczące doradztwa zawodowego na zajęciach dydaktycznych, specjalistycznych oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. W trakcie bieżącej pracy wszyscy nauczyciele określają mocne strony uczniów, predyspozycje, zainteresowania, a także pomagają w budowaniu adekwatnej samooceny. Motywują do podejmowania wysiłku mającego na celu niwelowanie opóźnień rozwojowych.
 2. W trakcie zajęć lekcyjnych nauczyciele realizują treści programowe z doradztwa zawodowego zawarte w podstawie programowej.
 3. Nauczyciele proponują uczniom udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i predyspozycjami.
 4. Wybrani nauczyciele organizują w szkole spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 5. Wybrani nauczyciele organizują wycieczki w celu przybliżenia miejsc pracy, zakresu obowiązków i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania poszczególnych zawodów.
 6. Nauczyciele informują uczniów i rodziców o ofercie instytucji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 7. Uczniowie doświadczają pracy oraz kształtowany jest ich pozytywny stosunek do różnych prac zarobkowych i wolontariatu.
 8. Rodzice są zapoznani z zakresem doradztwa zawodowego w ZSS w Ostrówku.
 9. Rodzice są zachęcani do włączenia się w realizację doradztwa zawodowego w ZSS w Ostrówku.
 10. Pracownicy pedagogiczni ZSS w Ostrówku nawiążą współpracę z instytucjami, które świadczą usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 11. Nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym  z zakresu doradztwa poprzez zorganizowanie WDN.

Czas trwania innowacji: 01.11.2018-31.08.2019

Autorzy programu innowacji:  Sylwia Wysocka, Marta Iwaniec, Grażyna Marszał, Małgorzata Siwek, Iwona Kosińska-Turkot, Agnieszka Szpoton, Edyta Grabska, Bogna Krupińska