Wychowanie do życia w rodzinie


 

DSC_0635 (Kopiowanie)Celem zajęć z „Wychowania do życia w rodzinie” jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka, pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania oraz przygotowanie do podjęcia w przyszłości ról społecznych poprzez rozwijanie i doskonalenie umiejętności społecznych, zaradności życiowej, samodzielności i samokontroli.

Nauczanie każdego ucznia dostosowujemy odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Według powyższego treści kształcenia, metody, formy i środki realizacji tego przedmiotu są dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia w opracowanym dla niego Indywidualnym Programie z „Wychowania do życia w rodzinie”. Dobór treści wynika z etapu edukacyjnego na którym jest dany uczeń.

Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy. W każdej klasie realizowanych jest po 14 godzin w ciągu każdego roku szkolnego, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia. Na świadectwie szkolnym nie umieszcza się adnotacji o uczestnictwie uczniów w zajęciach z „Wychowania do życia w rodzinie”. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Na zajęcia nie uczęszczają uczniowie niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału w zajęciach, oraz uczniowie pełnoletni, którzy w porozumieniu z rodzicami, zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej rezygnację z udziału w zajęciach.

W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami, na którym zapoznaje ich z celami i treściami realizowanego programu nauczania, podręcznikami szkolnymi i środkami dydaktycznymi.

DSC_0617 (Kopiowanie)    DSC_0620 (Kopiowanie)

Zajęcia prowadzi doświadczona nauczycielka – oligofrenopedagog z długoletnim stażem pracy pedagogicznej, posiadająca kwalifikacje do nauczania przedmiotu – ukończone studia podyplomowe Wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Realizacja treści programowych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi, profilaktycznymi szkoły, a w szczególności ma za zadanie wspierać wychowawczą rolę rodziny, promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, oraz kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

Opracowała: Marta Iwaniec