Opieka psychologiczna | ZSS Ostrówek

Opieka psychologiczna


Obraz 063 (Kopiowanie)

Celem pracy naszego szkolnego psychologa są różnorodne działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów. Psycholog współpracuje z wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc naszym uczniom.

Psycholog pomaga uczniom zawsze wtedy gdy czują, że nikt ich nie rozumie, nie potrafią porozumieć się z kolegami, nauczycielami i rodzicami. Wspiera młodzież w sytuacjach problemowych, których nie potrafią sami rozwiązać, ale także wtedy, gdy chcą podzielić się najdrobniejszym sukcesem i radością. Psycholog z otwartością przyjmuje naszych uczniów również wtedy, gdy po prostu chcą porozmawiać o ważnych dla nich sprawach.

Oprócz tego psycholog w naszej szkole zajmuje się:

  • prowadzeniem badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  • diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wpierania rozwoju uczniów;
  • udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawalnych potrzeb;
  • podejmowaniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiem zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • udzielaniem pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieraniem nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Obraz 053 (Kopiowanie)     IMG_6156 (Kopiowanie)

Opracowała: Monika Szydlik