Opieka psychologiczna


Obraz 063 (Kopiowanie)

Celem pracy naszego szkolnego psychologa są różnorodne działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów. Psycholog współpracuje z wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc naszym uczniom.

Psycholog pomaga uczniom zawsze wtedy gdy czują, że nikt ich nie rozumie, nie potrafią porozumieć się z kolegami, nauczycielami i rodzicami. Wspiera młodzież w sytuacjach problemowych, których nie potrafią sami rozwiązać, ale także wtedy, gdy chcą podzielić się najdrobniejszym sukcesem i radością. Psycholog z otwartością przyjmuje naszych uczniów również wtedy, gdy po prostu chcą porozmawiać o ważnych dla nich sprawach.

Oprócz tego psycholog w naszej szkole zajmuje się:

  • prowadzeniem badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  • diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wpierania rozwoju uczniów;
  • udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawalnych potrzeb;
  • podejmowaniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiem zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • udzielaniem pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieraniem nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Obraz 053 (Kopiowanie)     IMG_6156 (Kopiowanie)

Opracowała: Monika Szydlik