Warsztaty artterapeutyczne dla młodzieżyW związku z narastającymi, wśród uczniów naszej szkoły, problemami z zakresu dojrzewania oraz licznymi pytaniami z ich strony zauważono potrzebę przeprowadzenia w szkole rozmów na tematy dotyczące dorastania i życia dorosłego. Na podstawie materiałów opracowanych przez psychologów ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” oraz ogólnodostępnych programów wychowania do życia w rodzinie, nauczycielki z naszej szkoły opracowały program do pozalekcyjnych zajęć warsztatowych.

Zajęcia prowadzone są przez dwie nauczycielki. Skierowane są do najstarszych uczniów naszej szkoły, którzy chcą w nich uczestniczyć i odczuwają potrzebę porozmawiania na temat dorastania.

Celem warsztatów jest:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie postaw prorodzinnych,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała,
 • pomoc w zrozumieniu i akceptacji przemian okresu dojrzewania,
 • uczulenie młodzieży na prawa człowieka i ochrony tych praw – postawy asertywne,
 • ukazanie wartości więzi rodzinnych w życiu człowieka,
 • nauka brania odpowiedzialności za własne czyny,
 • zdobywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem,
 • nauka poszukiwania pomocy w sytuacjach zagrożenia,
 • nauka tolerancji, szacunku, akceptacji i empatii dla innych,
 • kształtowanie postaw godności własnej i poszanowania godności innych,
 • wpajanie zasad zachowań w otoczeniu zgodnych z normami, społecznymi i zasadami savoir-vivre.

Metody, stosowane na zajęciach to:

 • elementy artterapii, choreoterapii, muzykoterapii
 • pogadanka
 • burza mózgów
 • elementy dramy
 • zabawy

 Formy pracy:

zbiorowa, grupowa i indywidualna.

Na warsztatach uczniowie opanowują następujące umiejętności:

 • współpracy w grupie,
 • okazywania i nazywania emocji,
 • budowania relacji koleżeńskich,
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • rozwiązywania własnych zdolności i zainteresowań,
 • zachowań asertywnych w różnych sytuacjach życiowych,
 • stosowania higieny w życiu codziennym,
 • rozpoznawania sytuacji zagrożenia i podejmowania działań zmierzających do otrzymania pomocy w sytuacji zagrożenia,
 • okazywania uczuć najbliższym.

Program umożliwia dostarczenie młodzieży rzetelnej wiedzy w sposób dostosowany do jej wieku i potrzeb, stwarzając szansę sprostowania błędnych informacji docierających do nich z otoczenia. Zadaniem programu jest pomoc, dostosowana do etapu rozwoju ucznia, w poszerzaniu wiedzy, podejmowaniu świadomych i rozsądnych wyborów, nauka bezpiecznych zachowań i zdrowego stylu życia oraz znajomości instytucji wsparcia i telefonów alarmowych.

Warsztaty przynoszą nadspodziewane efekty. Uczniowie zaczęli współpracować w grupie, mówią o własnych uczuciach, emocjach, pytają o nurtujące ich problemy. Przyznają, że warsztaty pomagają im poznać i zrozumieć zjawiska, jakie zachodzą wokół nich i w nich – w ich organizmach. Zwiększyła się ich samodzielność w wyrażaniu własnych opinii i mówieniu o własnych marzeniach oraz świadomość własnych pragnień.

Opracowała Marta Iwaniec