Komunikacja alternatywna Skrót AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza komunikację alternatywną i wspomagającą. Są to wszelkie działania mające pomóc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Wypowiadane słowa i zdania mogą być zastąpione różnymi rodzajami znaków: graficznymi (piktogramami, obrazkami, symbolami), manualnymi (gestami) lub przestrzenno-dotykowymi (np. przedmiotami). Dzięki temu systemowi komunikacji osoby niemówiące mogą samodzielnie dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

komunikacjaal3            kom.al.2

Szereg badań potwierdza, że rozwijanie u dziecka niemówiącego pozawerbalnych form komunikacji jest bardzo ważne, wspomaga jego rozwój i podnosi samoocenę. AAC to nie gorsza forma komunikacji czy ostateczność, lecz wsparcie języka mówionego i rozumienia.

komunikacja

Kierując się dobrem uczniów, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie AAC w naszej szkole. Każdy uczeń niemówiący ma zbudowany indywidualny system komunikowania się dostosowany do jego możliwości intelektualnych, ruchowych oraz percepcyjnych. Aby ułatwić uczniom posługującym się AAC funkcjonowanie w szkole, dostosowaliśmy pomieszczenia do ich możliwości, a w salach i na korytarzu umieściliśmy znaki PCS. Podczas lekcji nauczyciele porozumiewają się z uczniami za pomocą systemów komunikacji stworzonych przez logopedów. Dzieci używają znaków AAC także podczas zajęć świetlicowych, posiłków, wycieczek czy szkolnych uroczystości.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie uczniom jak największej samodzielności w komunikowaniu się, wyrażaniu siebie, swoich uczuć i potrzeb.

Opracowała: Magdalena Lewińska-Ochal