Zajęcia Logopedyczne


IMG_6432 (Kopiowanie) W naszej szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne, podczas których specjaliści (logopedzi) wykorzystują szereg najróżniejszych metod podnoszących sprawność artykulacyjną oraz komunikacyjną uczniów.

Mowa jest w naszym społeczeństwie najważniejszym i najbardziej powszechnym sposobem porozumiewania się, dlatego to tak istotne, aby wyposażyć w nią dzieci i młodzież. Daleko ważniejszym jest jednak odnalezienie oraz rozwinięcie w nich chęci do porozumiewania się ze światem, niekoniecznie z wykorzystaniem metod werbalnych, ale również za pomocą piktogramów, gdy mowa z różnych przyczyn nie jest osiągalna.

Głównym celem prowadzonej terapii logopedycznej jest poprawa jakości komunikacji oraz zachęcenie do porozumiewania się, nie tylko werbalnie (za pomocą mowy), ale i poprzez formy alternatywne, uzależnione od indywidualnych możliwości każdego dziecka. Do form tych zaliczamy między innymi: pojedyncze piktogramy, tablice do komunikacji, gesty, mimikę. Chodzi o wyrobienie w najmłodszych uczniach nawyku porozumiewania się z otoczeniem. Zależy nam również na stopniowej poprawie jakości tej komunikacji, co w przyszłości ma się przełożyć na podniesienie poziomu funkcjonowania społecznego uczniów oraz znacznie ułatwić im życie.

logopedia2IMG_6456 (Kopiowanie)

Zadaniem logopedy jest nawiązanie ścisłego porozumienia z podopiecznymi i ich opiekunami oraz uzyskanie ich zaufania, co pozwala najdokładniej poznać wszystkie aspekty rozwoju mowy dzieci oraz sformułować szczegółową i trafną diagnozę logopedyczną. Od niej uzależniony jest cały program terapii obejmujący szereg najróżniejszych ćwiczeń i zadań.

Podczas zajęć logopedycznych dzieci pod kierunkiem specjalisty wykonują ćwiczenia uwzględniające ich predyspozycje oraz zaburzenia, w oparciu o stworzony przez terapeutę indywidualny program terapii, na który składają się różne grupy zadań. Są to między innymi ćwiczenia:

 • oddechowe – mające na celu poprawę sprawności oddychania, wyrobienie w dziecku prawidłowego nawyku oddychania przez nos, wydłużenie fazy wydechowej,
  co ma pozytywny wpływ na długość i jakość fonacji,
 • sprawności aparatu artykulacyjnego – których celem jest podniesienie sprawności wszystkich narządów biorących udział w wytwarzaniu mowy, czyli warg, języka, żuchwy,
 • fonacyjne – których zadaniem jest zmniejszenie napięcia mięśni krtani, ustawienie prawidłowej emisji oraz nauczenie dziecka właściwego posługiwania się głosem,
 • artykulacyjne – czyli ćwiczenie prawidłowej wymowy samogłosek i spółgłosek,
 • prozodyczne – podczas których dzieci uczą się prawidłowo akcentować wyrazy,
 • komunikacyjne – ich celem jest nauczenie podopiecznych tzw. komunikacji alternatywnej, czyli innej niż mowa, której opanowanie bywa nieosiągalne. Podczas ćwiczeń dziecko przyswaja sobie system znaków, zwanych piktogramami
  (w niektórych przypadkach wskazane jest zastąpienie piktogramów prostymi ilustracjami), oraz pod kierunkiem terapeuty konstruuje własną książkę
  do komunikacji umożliwiającą mu sprawne porozumiewanie się z otoczeniem
  z wyłączeniem mowy,
 • logiczne – uczące logicznego myślenia, rozumienia zależności przyczynowo-skutkowej, układania historyjek obrazkowych, opowiadania o przedstawionych wydarzeniach i w konsekwencji samodzielnego konstruowania dłuższych wypowiedzi,
 • utrwalające – mające na celu pogłębienie nabytych sprawności i umiejętności, poznawanie nowych pojęć, słów i zwrotów,
 • ćwiczenia sprawności związanej z prawidłowym przyjmowaniem pokarmów mające usprawnić jakość jedzenia i picia poprzez odpowiednie posługiwanie się takimi przedmiotami jak: słomka, kubek; poprzez naukę właściwego rozdrabniania pokarmów i prawidłowego połykania,
 • masaże twarzy, dłoni, rąk oraz wnętrza jamy ustnej mają na celu przede wszystkim poprawę ukrwienia narządów biorących udział w wytwarzaniu mowy i zmniejszenie zbyt dużego napięcia mięśniowego oraz eliminację wygórowanych odruchów,
  np. zwracania czy kąsania.

Aby uatrakcyjnić ćwiczenia oraz poprawić ich efektywność podczas zajęć wykorzystuje się najróżniejsze pomoce logopedyczne, takie jak: specjalistyczne masażery, wibratory logopedyczne, nowoczesne programy komputerowe do ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych oraz artykulacyjnych, atrakcyjne zestawy do ćwiczeń oddechowych, gry, układanki, klocki, domina, memory, historyjki obrazkowe itp.

Podnosząc jakość komunikacji uczniów, zapewniamy im tym samym poprawę jakości funkcjonowania społecznego, dając im większą samodzielność w rozwiązywaniu codziennych problemów, możliwość dokonywania wyborów czy podejmowania decyzji, co prowadzi do większej niezależności.

opracowała Bogna Krupińska