Gimnazjum


Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata. W tym czasie realizowana jest „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach”.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych:

 • funkcjonowanie w środowisku,
 • technika,
 • plastyka,
 • muzyka z rytmiką,
 • wychowania fizyczne.

zajęciach rewalidacyjnych
W szkole organizowane są zajęcia z religii.
Każdy uczeń realizuje, przygotowany specjalnie dla niego Indywidualny program edukacyjny, opracowany przez wychowawcę przy współpracy z innymi specjalistami. Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości ucznia, uwzględnia indywidualne tempo pracy i rozwoju danego ucznia. Zakres treści nauczania zawartych w indywidualnych programach nauczania jest poszarzany w miarę nabywania przez ucznia nowych umiejętności i wiadomości. Dokonywana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.
Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, oraz aby:

 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie;
 • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie decydowania o sobie;
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

Treści nauczania odpowiadają indywidualnym potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym ucznia i obejmują:

 • umiejętność samoobsługi,
 • dbałość o zdrowie,
 • porozumiewanie się z otoczeniem,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej, spostrzegania i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie pamięci,
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • elementarne umiejętności matematyczne,
 • poznawanie najbliższego otoczenia i środowiska społeczno – kulturowego,
 • twórczość artystyczna,
 • poznawanie przyrody,
 • zajęcia ruchowe,
 • kształcenie techniczne.

Ponadto, w ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z logopedii, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i technik szkolnych. Dodatkowo uczniowie, którzy wymagają takiej pomocy mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych.
Na zajęciach uczniowie korzystają z pracowni komputerowej, kuchni terapeutycznej, sali doświadczania świata, Sali do Integracji Sensorycznej, a po zajęciach ze świetlicy.
W czasie wolnym oraz na lekcji wychowania fizycznego uczniowie grają w ping ponga, cymbergaja, piłkarzyki, badmintona i koszykówkę.
Uczniowie co roku jeżdżą na wycieczki, uczestniczą w konkursach plastycznych i teatralnych.
Nauka w szkole jest ukierunkowana na wychowanie samodzielnej, dobrze funkcjonującej osoby na miarę każdego indywidualnych możliwości.

Opracowała Marta Iwaniec