Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zssostrowek.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zssostrowek.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 14.05.2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: ……………………………………..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia 20.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat@zssostrowek.edu.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub materiału itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku ul. Abpa Z. Felińskiego 1, 05-205 Klembów

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście od ulicy Abpa Z. Felińskiego. Do wejścia nie prowadzą schody.

Biurko osób dyżurujących znajduje się po prawej stronie wejścia do budynku szkoły.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, gabinet pedagoga/psychologa, stołówka, toalety, gabinety dyrekcji, sekretariat) na parterze. Do pomieszczeń na pierwszym piętrze prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mają do nich dostęp nieograniczony ze względu na zamontowaną w budynku windę (dźwig dla osób niepełnosprawnych).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i pierwszym piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.