Indywidualizacja nauczaniaW okresie od: 01 sierpnia do 30 czerwca 2014 roku przez Powiat Wołomiński w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku i ZSS im. Marii Konopnickiej w Markach realizowany jest projekt pt. „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów ZSS w Powiecie Wołomińskim dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Uczestnicy projektu, to uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa lub autyzm) klas I-III ZSS w Ostrówku i Markach.

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” obejmuje następujące działania:

  1. Doposażenie bazy dydaktycznej ZSS w Ostrówku i Markach.
    Doposażenie bazy szkoły pozwoli poprawić jakość pracy szkół i podnieść efekty kształcenia.
  2. Zajęcia dodatkowe w 2 ZSS w Powiecie Wołomińskim w okresie realizacji projektu.
    Zajęcia dodatkowe zapewnią każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, ofert edukacyjno wychowawczo profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu.

Każdy z uczestników projektu zostanie dodatkowo objęty co najmniej 1 godziną wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

W ZSS w Ostrówku zrealizowane będą zajęcia z:

  • terapii logopedycznej dla 2 grup uczniów w wymiarze 60 godzin w ciągu roku szkolnego 2013/2014, mającej na celu poprawę jakości komunikacji oraz zachęcenie do porozumiewania się, nie tylko werbalnie, ale również poprzez formy alternatywne, uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
  • integracji sensorycznej dla 2 grup uczniów w wymiarze 60 godzin w ciągu roku szkolnego 2013/2014, mających na celu prawidłowy rozwój i integrację systemów zmysłowych wzrokowego, słuchowego, dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego oraz układów węchu i smaku.

W ZSS w Markach odbędą się zajęcia z:

  • muzykoterapii dla 1 grupy uczniów w wymiarze 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2013/2014, mającej na celu poprawę funkcjonowania uczniów, zminimalizowanie nadpobudliwości psychoruchowej, lepsze skupienie i koncentrację uwagi.
  • gimnastyki korekcyjnej dla 1 grupy uczniów w wymiarze 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2013/2014, mającej na celu zatrzymanie pogłębiania się wad postawy oraz nauczenia pracy nad własną sylwetką.

Opracowała Joanna Górecka

plakat-z-logo