„Dotykam, wącham, próbuję”„Dotykam, wącham, próbuję – doświadczam, eksperymentuję. Stymulacja sensoplastyczna”

W procesie  edukacji osób niepełnosprawnych niezwykle ważne jest współdziałanie nauczycieli, wychowawców, specjalistów wchodzących w skład zespołu pedagogicznego szkoły oraz poszukiwanie nowatorskich metod, środków aktywizujących uczniów, aby umożliwić im wielozmysłowe doświadczanie i eksperymentowanie. Działania takie są nieodzowną częścią nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Proponowana innowacja stanowi odpowiedź na potrzeby edukacyjne uczniów naszej szkoły. Ukierunkowana jest na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy dziecka, wielozmysłowe poznawanie otaczającej rzeczywistości oraz kontrolowanie własnych zachowań poprzez zabawy z masami plastycznymi.

Nowatorstwo wprowadzanej innowacji polega na wykorzystaniu dużej różnorodności produktów naturalnych do tworzenia mas plastycznych:

  • plasteliny,
  • ciastoliny,
  • żelkoliny,
  • puchnącej farby,
  • piasku ziemniaczanego,
  • piasku pszennego,
  • gruboziarnistej masy solnej,
  • mannoliny,
  • jadalnej masy plastycznej,
  • galaretki z nasion chia,
  • kisielu z nasion siemienia lnianego,
  • śniegu,
  • mas piankowych

oraz cieczy:

  • ciecz nienewtonowska,
  • farba witrażowa,
  • ciecz malowana na mleku,
  • ciecz malowana olejem

Założenia ogólne

  • Innowacja ma charakter metodyczny i będzie prowadzona
    w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku.
  • Uczestnikami innowacji będą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym, znacznym i z niepełnosprawnością sprzężoną.
  • Czas realizacji: listopad 2018 – marzec 2020

Organizacja zajęć

Warsztaty sensoplastyczne będą odbywały się podczas zajęć rozwijających kreatywność, SI, plastyki oraz techniki
w ciągu całego roku szkolnego. Prowadzić je będą nauczyciele – terapeuci Integracji Sensorycznej, którzy dodatkowo ukończyli kurs Sensoplastyki i opracowali powyższą innowację. W ramach innowacji zajęcia sensoplastyczne będą odbywały się dwa razy w miesiącu na podstawie przygotowanych wcześniej scenariuszy zajęć. Dodatkowo w czasie trwania innowacji przeprowadzone będą  minimum 2 lekcje otwarte dla nauczycieli pracujących w szkole.

Cele programu

Cele główne:

  • wprowadzenie programu sensoplastyki wśród uczniów: stwarzanie szans na
    dotykanie   różnorodnych substancji, poznawanie nowych faktur i mas;
  • wspieranie rozwoju zmysłów u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
    i niepełnosprawnością sprzężoną;
  • usprawnianie rozwoju ruchowego, w tym motoryki małej i ruchów precyzyjnych.

Cele szczegółowe:

  • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni,
  • pogłębianie kontaktu emocjonalnego,
  • wzbudzanie intencji komunikacyjnej,
  • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa,
  • wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
  • relaksacja,
  • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
  • wspieranie samodzielności,
  • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
  • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
  • wspieranie aktywności,
  • wychodzenie ze schematów,
  • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
  • współdziałanie i wzajemna pomoc w grupie,
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
  • rozwijanie umiejętności organizacji czasu wolnego.

 

Opracowały: Joanna Górecka, Katarzyna Maliszewska, Eliza Szczurowska